Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih. Sprejmi in zapri

Prenova gradu

Leta 1999 je bil grad razglašen za spomenik državnega pomena, po končanem denacionalizacijskem postopku pa je leta 2004 njegova lastnica postala Občina Krško, ki je že leta 2005 pričela z zahtevnim projektom celostne prenove gradu Rajhenburg zavedajoč se pomena gradu in njegove revitalizacijie Ob skrbno načrtovani prenovi je bila posebna pozornost posvečena posodobitvi obstoječih in umestitvi novih vsebin. Po uspešnem kandidiranju občine Krško na razpisu za obnovo spomenikov v lasti občin za obdobje 2010—2012 z oznako JR ESRR – KS 2010-201, se je aprila 2011 pričela celostna prenova gradu Rajhenburg, katere temeljno izhodišče je bilo ohranjanje gradu v celoti, to je v njegovi zunanji in notranji podobi z obnovo in rekonstrukcijo najkvalitetnejših in za stavbni razvoj pričevalnih delov, z izjemo renesančnih prostorov v prvem nadstropju vzhodnega trakta, ki so bili v celoti obnovljeni v 80. letih preteklega stoletja.

Prenova je najbolj korenito posegla v podobo prostorskega dojemanja gradu. Z izčiščenjem brežin razglednega pomola se je grad razkril v vsej svoji mogočnosti. Z odstranitvijo nasutij in dveh objektov pozidanih v 20. stoletju v vstopnem delu ter ponovno vzpostavitvijo obrambnega grajskega jarka z kamnitim mostovžem pa je bila gradu vrnjena podoba neosvojljive utrdbe, kakršno je imel od nastanka pa vse do 19. stoletja. Zunanja podoba gradu s prenovo, razen odstranitve trapistovskega sanitarnega prizidka in rekonstrukcije romanske apside na JV fasadi, ni doživela sprememb. Na dobro ohranjeno strešno konstrukcijo je bila nameščena nova opečna strešna kritina bobrovec, dobro ohranjene fasade, narejene v drugi polovici 19. stoletja z naslonom na romanske vzore, so bile restavrirane. Na dvoriščnih fasadah so bili po odstranitvi ometov z rekonstruirano poslikavo iz časa obnovitvenih posegov v 70. letih 20. stoletja prezentirani odkriti fragmentalno ohranjeni ostanki originalnih renesančnih in baročnih poslikav. Restavrirani so bili vsi kamniti portali in okenski okvirji, za tlakovanje arkadnih hodnikov so bili uporabljeni ohranjeni originalni kamniti tlaki ter novi tlaki podobni originalnim, dvorišče, vhodna veža in mostovž so bili tlakovani z rečnimi prodniki . V notranjosti so bili večji posegi izvedeni v okroglem obrambnem stolpu, kjer je bil z odstranitvijo cisterne iz časa trapistov, vzpostavljen enoten dvoetažni prostor namenjen muzejski trgovini ter v pritličnih prostorih zahodnega trakta in stanovanjskega stolpa, namenjenih gostinski dejavnosti, ki so s prenovo postali znova prehodni ter povezani z razgledno teraso.

Hkrati s prenovo arhitekture je grad dobil sodobnim standardom in programom ustrezno infrastrukturo, katerih tehnološki skopi so bili umeščeni v dimniške tuljave in druge sekundarne predelave. Osebno dvigalo je bilo umeščeno ob prenovljene in novo urejene sanitarije v historično najmanj pričevalen del med južnim in zahodnim traktom.

Ob prenovi so bili z arheološkimi in destruktivnimi stavbnimi raziskavami, ki se lahko izvajajo le sočasno z gradbenim deli, odkriti številni romanski in poznogotski oz. renesančni elementi, ki so za razumevanje najzgodnejših faz stavbnega razvoja gradu izjemnega pomena in hkrati predstavljajo neprecenljivo obogatitev predstavitve celotne grajske arhitekture. V prostorih pod romansko kapelo je bila odkrita in po odstranitvi sekundarnega banjastega oboka in sekundarnih ometov, prezentirana izvirna podoba z lesenim tramovnim stropom, portaloma in značilno romansko gradnjo. V vhodni veži najden prvotni vhod v grad pa je v najpričevalnejšem delu prezentiran z zasteklitvijo. Vrsta odkritih kamnitih elementov, med njimi v slovenskem prostoru menda unikatno poznogotsko štirikrilno bogato profilirano okno in dvoje oken s slepim krogovičjem je prezentirana, tisti, ki jih ni bilo mogoče prezentirati, so bili skrbno dokumentirani.
Najzahtevnejši poseg je predstavljala obnova dvonadstropne romanske kapele, uničene ob baročnih prezidavah in ponovno odkrite ob raziskavah leta 1979. Ohranjene obodne stene in arhitekturni elementi so ob upoštevanju analogij omogočili prezentacijo, katere izhodišče je bilo ohranjanje in konserviranje originalnih elementov ter rekonstrukcija uničenih in odstranjenih delov na način, ki je v materialu in obdelavi jasno ločljiv od originala. Pri posegu so si restavratorji pomagali s sodobno tehnologijo, saj je bila pred pričetkom del notranjost kapele prostorsko zajeta v tri-razsežnostnem digitaliziranem posnetku, ki je omogočil virtualno rekonstrukcijo prvotnega stanja.

Poleti 2012 končana celostna prenova gradu pomeni sklepno dejanje in zaključek tri in več desetletij trajajočih naporov in prizadevanj lokalne skupnosti in strokovnjakov za ustrezno predstavitev in revitalizacijo enega najstarejših in najpomembnejših gradov na Slovenskem.
Znameniti grad nad Savo naj postane ponovno središče območja s številnimi nalogami, predvsem pa naj bo napolnjen z obiskovalci, ki skozi razglede z gradu in na grad pokukajo tudi v bogato preteklost, ki je ohranjena še za naslednja stoletja.

 

Alenka Železnik, odgovorna konservatorka ZVKDS, OE Ljubljana in Alenka Černelič Krošelj, Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg

Kontaktirajte nas

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
info@gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV SI30027110

Več podatkov »