Trapistin

Projekt Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin

Na posavskem podeželju so še vedno močne sledi rajhenburških trapistov, predvsem na področju izboljšav, ki so jih vnesli v tukajšnje podeželsko gospodarstvo. S projektom Vpliv trapistov na posavsko podeželje, z akronimom  „Trapistin“ želimo dediščino trapistov rekonstruirati tako, da bi jo uporabili v praksi, pri razvoju novih izdelkov in dejavnosti.

Projekt je sofinanciran preko LAS Posavje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007—2013. Izbran je bil na 4. javnem pozivu LAS Posavje in tako upravičen do sofinanciranje z EU sredstvi Leader. Uresničuje Strateški cilj 1: Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam Lokalne razvojne strategije LAS Posavje 2007-2013.

Partnerji projekta

Vodilni partner je Kulturni dom Krško, Partner 1 Regionalna razvojna agencija Posavje, Partner 2  Hiša trt, vina in čokolade, Kunej Aleš, s. p. ter Partner 3 Gostilna Šempeter, Srečko Kunst, s. p..

Povzetek projekta

Menihi trapisti so na posavskem podeželju  pustili močne sledi, predvsem na področju izboljšav, ki so jih vnesli v podeželsko gospodarstvo. Velik vpliv so imeli na vzgojo žit, sadjarstvo, čebelarstvo, govedorejo, sirarstvo, vinogradništvo ter izdelovanja čokolade in likerjev.
Dediščina  trapistov do sedaj še ni bila rekonstruirana tako, da bi jo uporabili v praksi, pri razvoju novih izdelkov in dejavnosti. Navezava na njihovo dediščino gospodarjenja v preteklosti, nam omogoča izpostaviti posebnosti, na katerih Posavje lahko gradi specifično zgodbo, privlačno za domačine in obiskovalce.
Projekt zagotavlja oblikovanje kakovostnih novih produktov in rekonstrukcijo enega izmed najbolj prepoznavnih produktov iz preteklosti in eno prvih regionalnih blagovnih znamk – čokolado Imperial oz. trapistovsko čokolado ter drugih izdelkov, povezanih z vplivom, ki so ga na posavskem podeželju pustili trapisti. Z inovativnimi pristopi in dvigom dodane vrednosti lokalnih proizvodov in storitev želimo povezati gospodarsko dediščino trapistov s sodobnimi smernicami trajnostnega razvoja in tako zagotoviti zgodbo regije, ki bo v pomoč lokalnim rokodelcem in pridelovalcem pri promociji in trženju izdelkov in pridelkov.  Nabor izdelovalcev bomo skušali povezati v skupno ponudbo, ki bo tematsko oblikovana glede na identiteto regije in njene posebnosti ter ob tem razvijati nove produkte in storitve.
Projektne dejavnosti se bodo izvajale na območju celotnega območja LAS Posavje  in vključujejo vseh šest posavskih občin. Prav tako je projekt namenjen različnim ciljnim skupinam na celotnem območju LAS Posavje. Neposredne koristi od projekta bodo imeli rokodelci, kmetijska gospodarstva in ostali ponudniki, ki bodo s projektom lahko nadgradili svojo ponudbo.

Celotna vrednost projekta je 92.080,77 EUR, od tega so upravičeni stroški v višini 82.240,39 EUR. Načrtovana je pridobitev LAS sredstev v višini 69.081,92 EUR in zagotovitev  lastnih sredstev 22.998,85 EUR.

Faze projekta

Čas trajanja projekta »Trapistin«, ki se odvija v dveh fazah je 15 mesecev:
1. faza projekta ODPIRAMO SAMOSTANSKA VRATA  (januar 2013– junij 2013).
2. faza projekta IMPERIAL  (julij 2013– marec 2014).

V projektu bomo sledili naslednjim ciljem:

 • analizirali bomo vpliv trapistov na podeželje za razvoj novih izdelkov z dodano vrednostjo,
 • povečana bo dostopnost do kakovostnih rokodelskih izdelkov v Posavju,
 • obujeno in rekonstruirano bo znanje izdelovanja čokoladnih in drugih izdelkov trapistov,
 • povečana bo prepoznavnost rokodelskih izdelkov, vezanih na vpliv znanja trapistov v Posavju,
 • povečano bo  število novih registriranih rokodelcev,
 • odprto bo eno novo delovno mesto.

Ob zaključku projekta pa med rezultati glavnih aktivnosti pričakujemo: 

 • Analizo gospodarske in rokodelske dediščine trapistov (elaborat), 
 • popise receptur in postopkov izdelave,
 • elaborat o procesu ustvarjanja ter metodologija postopkov za rekonstrukcijo blagovne znamke Imperial.

Nabavljena  bo:

 • oprema  za dopolnitev čokoladnice na gradu Rajhenburg,
 • pripomočki za izdelovanje čokolade,
 • oprema za vinoteko vin iz trapistovskih leg ter
 • vitrine za predstavitveni prostor in prodajno mesto lokalnih produktov,
 • vzpostavljeni bosta dve novi prodajni poti z ustrezno opremo,
 • izvedenih bo 10 rokodelskih odprtih delavnic,
 • evidentirani  bodo novi rokodelci za prenos znanj in veščin trapistov v uporabne izdelke,
 • razvita  bosta dva nova rokodelska izdelka  z mnenjem Obrtne zbornice o izdelku domače in umetnostne obrti, povečano pa  bo tudi  število kakovostnih rokodelskih izdelkov v Posavju,
 • izdelan bo  promocijski katalog,
 • izvedenih osem skupnih promocijskih aktivnosti,
 • 10 ponudnikov pa bo  vključenih v organizirano skupno trženje in promocijo.

Trajnost projekta

Vpliv projekta na regijo bo trajnosten in se bo nadaljeval tudi po prenehanju pridobivanja sredstev Leader, saj bodo oblikovani bodo kakovostni produkti, delovale bodo prodajne poti, pridobljeni bodo certifikati, projektne aktivnosti pa se bodo nadaljevale kot del aktivnosti vseh sodelujočih partnerjev. Projekt omogoča številne nove projekte in predstavlja dobro prakso na področju celostnega pristopa k razvoju novih kakovostnih izdelkov in novih neklasičnih tržnih poti. Projektne aktivnosti omogočajo oblikovanje in trajnostno delovanje enega delovnega mesta v sklopu gradu Rajhenburg.

Inovativnost projekta

Projekt posodablja tradicionalne oblike znanj in izkušenj v okolju in hkrati sledi sodobnim smernicam trajnostnega razvoja. Surovine in znanje za izdelavo končnih izdelkov namreč črpa od lokalnih proizvajalcev in s tem posega na področje lokalne trajnostne oskrbe, spodbuja proizvodnjo varne hrane ter omogoča dodano vrednost produktov. Navezava na način gospodarjenja v preteklosti, na obdobje pred razvojem intenzivnega kmetijstva in invazivnih posegov v prostor, nam omogoča, da izpostavimo posebnosti, na katerih Posavje lahko gradi svojo specifično »zgodbo«, ki je privlačna za domačine in obiskovalce.

Vir fotografij: Arhiv Muzeja novejše zgodovine Slovenije, enota Brestanica in arhiv Mestnega muzeja Krško


»Projekt Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij odgovarja vodilni partner Kulturni dom Krško. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.«