Zelišča Posavja

Projekt  Ustvarimo zeliščni vrt Posavja, akronim Zelišča Posavja

Uporaba zelišč v posavski regiji je močna, a žal ne dovolj reprezentativna. Pater Simon Ašič je bogato ljudsko znanje o zdravilnih rastlinah ponesel iz rodne Brestanice in pozneje vplival tudi na svoje sokrajane. S projektom Ustvarimo zeliščni vrt Posavja, akronim Zelišča Posavja  želimo s ponovno vzpostavitvijo zeliščnega vrta na gradu Rajhenburg, naborom ljudskih praks, usposabljanji in delavnicami  ter novimi izdelki povečati  kakovost življenja, dodano vrednost produktov in okrepiti lokalno ekonomijo.

Projekt je sofinanciran preko LAS Posavje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007—2013. Izbran je bil na 5. javnem pozivu LAS Posavje in tako upravičen do sofinanciranje z EU sredstvi Leader.  Uresničuje Strateški cilj 1: Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam Lokalne razvojne strategije LAS Posavje 2007-2013.

Partnerji  projekta

Vodilni partner: Kulturni dom Krško, Partner 1: Društvo kmetic Krško, Partner 2: Društvo kmetic Sevnica, Partner 3: Društvo kmečkih žena Arnika, Partner 4: Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci, Partner 5: Društvo kmetic Ajda, in Partner 6: Osnovna šola Dr. Mihajla Rostoharja.

Povzetek projekta

Območje izvajanja projekta je območje vseh šestih občin LAS Posavje in razvojne regije Posavje. Izhodišče projekta je razvoj in promocija zeliščarstva v regiji, s ciljem ohraniti oz. ponovno vzpostaviti raznovrstnost zeliščnega vrta, razvijati nove izdelke iz zelišč in ustvariti »zdravilni vrt«, ki bo imel na obiskovalca celosten pozitivni učinek.
Z vključevanjem obstoječih in novih ponudnikov v animacijske delavnice in usposabljanja bomo dvignili dodano vrednost lokalnim produktom in pospešili trajnostni razvoj. Izpostavili bomo dva tipa uporabe zelišč: grajski/samostanski vrt (Rajhenburg) in tradicijo nabiralništva zelišč v ljudskem izročilu regije.
Uporaba zelišč v posavski regiji je močna, a žal ne dovolj reprezentativna. Pater Simon Ašič, eden najpomembnejših zeliščarjev na slovenskem, je bogato ljudsko znanje o zdravilnih rastlinah ponesel iz rodne Brestanice in pozneje vplival tudi na svoje sokrajane. S ponovno vzpostavitvijo zeliščnega vrta na gradu Rajhenburg, naborom ljudskih praks, povezanih z zeliščarstvom, serijo usposabljanj in delavnic ter oblikovanjem novih izdelkov želimo vzpostaviti panogo, ki bo nedvomno pripomogla k povečanju kakovosti življenja, dodani vrednosti produktov in krepitvi lokalne ekonomije.
V obeh fazah projekta bomo aktualizirali zeliščarsko izročilo v promocijske, izobraževalne in podjetniške namene. V sodelovanju z OŠ Mihajla Rostoharja Krško bomo ponovno vzpostavili zeliščni vrt na gradu Rajhenburg, ki bo poleg izobraževanja obiskovalcu nudil celostno zaznavno izkušnjo »zdravilnega« vrta. Z aktivi kmečkih žena vseh posavskih občin bomo izdelali nabor praks nabiralništva/ vzgoje zdravilnih rastlin in zelišč. S serijo usposabljanj in delavnic ter oblikovanjem novih izdelkov, v katerega bomo vključili širok krog obstoječih in potencialnih ponudnikov, bomo pripomogli k povečanju kakovosti življenja in dodani vrednosti produktov. Z novimi izdelki bomo promovirali znanje o zeliščih in široko rabo v zdravstvene, kulinarične in kozmetične namene, ki sloni na odgovornosti do okolja in uporabnika. Vzpostavljamo celovito ponudbo v Posavju in s partnerji in aktivnostmi povezujemo celotno regijo. 

Celotna vrednost projekta je  38.805,90EUR, od tega so upravičeni stroški v višini  35.891,22 EUR. Načrtovana je pridobitev LAS sredstev v višini  29.789,71 EUR in zagotovitev  lastnih sredstev  9.016,19 EUR.

Faze projekta

Čas trajanja projekta Zelišča Posavja, ki se odvija v dveh fazah je 15 mesecev.

V 1. fazi projekta (september 2013- marec 2014) bodo med glavnimi aktivnostmi: nabor znanj in izročil z izvedbo forumov, zasnova in rekonstrukcija zeliščnega vrta na gradu Rajhenburg  ter priprava in izvedba senzoričnih delavnic  z OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško.

V 2. fazi projekta (april 2014 –november 2014) bodo med glavnimi aktivnostmi: nadaljevanje nabora znanj in izročil z izvedbo forumov, skrb za zeliščni vrt na gradu Rajhenburg, nadaljevanje izvajanja senzoričnih delavnic  z OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško ter ogled dobre prakse v Italiji,  povezane z zelišči in vrtovi.

V projektu bomo sledili naslednjim ciljem:

 • povečana bo dostopnost do kakovostnih zeliščnih rokodelskih izdelkov v Posavju,
 • vzpostavljen bo zeliščni »zdravilni vrt«, ki bo nudil celostno zaznavno izkušnjo,
 • izdelan bo nabor zeliščarskih praks za razvoj novih izdelkov z dodano vrednostjo,
 • razširjeno bo znanje in promocija o uporabi zelišč v zdravstvene, kulinarične in kozmetične namene,
 • dvignjena bo  prepoznavnost rokodelskih izdelkov, vezanih na rabo zelišč ter
 • povečano število novih registriranih rokodelcev.

Ob zaključku projekta med rezultati glavnih aktivnosti pričakujemo:

 • povečano dostopnost do kakovostnih zeliščnih rokodelskih izdelkov v Posavju,
 • vzpostavitev in delovanje zeliščnega »zdravilnega vrta« na gradu Rajhenburg s celostno senzorno izkušnjo,
 • izdelan nabor zeliščarskih praks ter aktualiziran za razvoj novih izdelkov z dodano vrednostjo, razširjeno znanje in informiranost  o uporabi zelišč v zdravstvene, kulinarične in kozmetične namene,
 • dvignjeno prepoznavnost rokodelskih izdelkov, vezanih na rabo zelišč ter
 • povečanje števila novih registriranih rokodelcev.

Ciljne skupine

Projekt se bo izvajal na območju celotnega Posavja in vključeval raznolike ciljne skupine. Animirali in spodbujali bomo  lokalne zeliščarje, rokodelce in pridelovalce za vključitev v skupno ponudbo, ki bo privlačna za obiskovalce in domačine.
Neposredne koristi od projekta bodo imeli zeliščarji, izdelovalci produktov na podlagi zelišč, starejši nad 60 let, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, rokodelci, kmetijska gospodarstva in ostali ponudniki, ki bodo s projektom lahko obogatili svojo ponudbo. Brezposelni, ženske na podeželju in mladi pa bodo dobili večjo možnost zaposlitve in samozaposlitve, izpopolnjevanja in udejanjanja znanj in veščin ter inovativnih pristopih k regionalni kulturni dediščini in njeni uporabi.
Poleg motiviranja novih bo projekt vključeval že znane izdelovalce. Nabor izdelovalcev bomo povezali v skupno ponudbo, ki bo tematsko oblikovana glede na identiteto regije in njene posebnosti, ob tem pa bomo razvijali nove produkte in storitve.

Trajnost projekta

Vpliv projekta na regijo bo trajnosten in se bo nadaljeval tudi po prenehanju pridobivanja sredstev Leader, saj bo vzpostavljen »zdravilni« zeliščni vrt na gradu Rajhenburg, oblikovani kakovostni produkti, delovale bodo prodajne poti, pridobljeni bodo certifikati, projektne aktivnosti pa se bodo nadaljevale kot del aktivnosti vseh sodelujočih partnerjev. Še posebej se bo okrepilo sodelovanje različnih partnerjev in prebivalcev Posavja. Projekt omogoča številne nove projekte in predstavlja dobro prakso na področju celostnega pristopa k razvoju novih kakovostnih izdelkov in novih neklasičnih tržnih poti.

Inovativnost projekta

Projekt posodablja tradicionalne oblike znanj in izkušenj v okolju in hkrati sledi sodobnim smernicam trajnostnega razvoja, saj se neposredno navezuje na lokalno trajnostno oskrbo s hrano in promocijo pridelkov in izdelkov, ki so odgovorni do uporabnika in okolja. Pomemben doprinos k inovativnosti projekta je uporaba koncepta t.i. senzoričnih delavnic, na katerih bomo (s pomočjo manipulacije naravnih materialov) oblikovali vrt kot izkustveni prostor razvijanja in stimulacije čutnih sposobnosti obiskovalcev. S projektom bomo povezali raznovrstne partnerje v skupni skrbi za vključevanje vseh prebivalcev in skupin Posavja.


»Projekt Ustvarimo zeliščni vrt Posavja, akronim Zelišča Posavja je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij odgovarja vodilni partner Kulturni dom Krško. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.«

Potek 1. faze projekta

FORUMI

V organizaciji partnerjev potekajo forumi, namenjeni izmenjavi znanj in veščin, novim pogledom in sooblikovanju zeliščnega vrta na gradu.

1. forum, torek, 12. februar 2014, ob 18. uri: Ščepec začimb: organizacija Društvo kmetic Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki. Predavanje Sabine Topolovec: 

2. forum, petek, 14. 2. 2014, ob 18. uri: Predstavitev zeliščnega vrta na Svibnem. organizacija Društvo kmečkih žena Arnika. 

3. forum: sobota, 1. 3. 2014, ob 17. uri: Sevnica

4. forum: sobota, 8. 3. 2014, ob 11. uri: Krško